مگادرایو

قابلیت اطمینان بالا 

صرفه جویی در مصرف انرژی 

نیاز به تعمیر و نگهداری بسیار کم 

ایجاد آلودگی بسیار کم 

کاهش دیماند و جریان راه اندازی 

استارت نرم موتور و تصحیح ضریب قدرت

توضیحات کامل

مگادرایو